Tenda WBR-T3 Router Manual PDF (Setup & Configuration Guide)

Given below is full router user manual of Tenda WBR-T3 router model. You can also download this manual in PDF Format to read later on your computer.

Product user manuals come handy in case you want to know all functionalities of your device, troubleshooting, fist time configuration & setup and in many other situations.

Page 1 / 12
Výhradní dovozce produkt
ů
Tenda do
Č
R
INTELEK, spol. s r.o., Vlárská 22, P.O.BOX 214, 658 14 Brno, support@intelek.cz
www.tenda.cz
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Tenda W541R Wireless Broadband Router
Page 2 / 12
Výhradní dovozce produkt
ů
Tenda do
Č
R
INTELEK, spol. s r.o., Vlárská 22, P.O.BOX 214, 658 14 Brno, support@intelek.cz
www.tenda.cz
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
O
BSAH
D
Ů
LEŽITÉ INFORMACE
3
O
BSAH BALENÍ
3
P
Ř
EHLED INDIKACE
LED
DIOD NA P
Ř
EDNÍM PANELU ZA
Ř
ÍZENÍ
3
P
OPIS PORT
Ů
NA ZADNÍM PANELU ZA
Ř
ÍZENÍ
3
K
ONFIGURACE SÍ
Ť
OVÉHO P
Ř
IPOJENÍ
PC
4
W
INDOWS
2000/XP
4
W
INDOWS
V
ISTA
4
I
NSTALACE A NASTAVENÍ ROUTERU
5
P
Ř
ÍSTUP DO WEBOVÉHO ROZHRANÍ
11
Z
M
Ě
NA HESLA PRO P
Ř
ÍSTUP
11
P
ODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ
11
Č
IŠT
Ě
12
B
EZPE
Č
NOSTNÍ POKYNY
12
S
ERVIS
12
I
NFORMACE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZA
Ř
ÍZENÍ
12
Page 3 / 12
Výhradní dovozce produkt
ů
Tenda do
Č
R
INTELEK, spol. s r.o., Vlárská 22, P.O.BOX 214, 658 14 Brno, support@intelek.cz
www.tenda.cz
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
P
Ř
ED P
Ř
IPOJENÍM ZA
Ř
ÍZENÍ K PO
Č
ÍTA
Č
I SI PROSÍM PROSTUDUJTE NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY
.
N
ERU
Č
ÍME ZA ŠKODY VZNIKLÉ
NEDODRŽENÍM POKYN
Ů
K INSTALACI A OBSLUZE ZA
Ř
ÍZENÍ
.
D
Ů
LEŽITÉ INFORMACE
výchozí IP adresa:
192.168.0.1
výchozí uživatelské jméno:
admin
výchozí heslo:
admin
O
BSAH BALENÍ
W541R Wireless 54M Broadband Router
Stru
č
ná instala
č
ní p
ř
íru
č
ka
Napájecí adaptér
CD-ROM
P
Ř
EHLED INDIKACE
LED
DIOD NA P
Ř
EDNÍM PANELU ZA
Ř
ÍZENÍ
LED indikátory
Stav
Popis
POWER
Svítí
Za
ř
ízení je napájeno a funguje správn
ě
SYS
Bliká
Signalizuje normální funk
č
nost systému
WAN
Bliká
WAN port vysílá/p
ř
ijímá data
WLAN
Bliká
Bezdrátové rozhraní funguje správn
ě
Svítí
P
ř
ipojení daného LAN portu
LAN (1/2/3/4)
Bliká
Vysílání/p
ř
íjem dat
P
OPIS PORT
Ů
NA ZADNÍM PANELU ZA
Ř
ÍZENÍ
Zadní panel
Popis
LAN porty
(1-4)
Konektory RJ-45 pro p
ř
ipojení sí
ť
ových za
ř
ízení (PC, switch).
RESET
Zruší všechna nastavení. Pro návrat za
ř
ízení do továrního nastavení
podržte tla
č
ítko stisknuté po dobu 7 s.
WAN
Konektor RJ-45 pro p
ř
ipojení DSL modemu nebo konektivity od ISP.
AC 9V
Konektor pro p
ř
ipojení napájecího adaptéru.
P
OUŽIJTE POUZE P
Ř
ILOŽENÝ NAPÁJECÍ ADAPTÉR
.
U
ŽITÍ JINÉHO NAPÁJECÍHO ADAPTÉRU M
Ů
ŽE ZP
Ů
SOBIT ZNI
Č
ENÍ ZA
Ř
ÍZENÍ A
NÁSLEDNOU ZTRÁTU ZÁRUKY TOHOTO PRODUKTU
!
Page 4 / 12
Výhradní dovozce produkt
ů
Tenda do
Č
R
INTELEK, spol. s r.o., Vlárská 22, P.O.BOX 214, 658 14 Brno, support@intelek.cz
www.tenda.cz
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
K
ONFIGURACE SÍ
Ť
OVÉHO P
Ř
IPOJENÍ
PC
W
INDOWS
2000/XP
1. Z nabídky
Start
vyberte
Ovládací panely > Sí
ť
ová p
ř
ipojení
2. Pravým tla
č
ítkem myši klikn
ě
te na ikonu
P
ř
ipojení k místní síti
a vyberte
Vlastnosti
3.
Z nabídky vyberte položku
Protokol sít
ě
Internet (TCP/IP)
a klikn
ě
te na
Vlastnosti
4. V novém okn
ě
zvolte položky
Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
a
Získat
adresu serveru DNS automaticky
(jedná se o výchozí nastavení sí
ť
ové karty ve Windows)
5. Správnost p
ř
ipojení ov
ěř
te p
ř
íkazem
ping
. Spus
ť
te program
P
ř
íkazový
ř
ádek (Start > Programy
> P
ř
íslušenství > P
ř
íkazový
ř
ádek)
. Zadejte
ř
et
ě
zec “
“ a stiskn
ě
te
Enter
W
INDOWS
V
ISTA
1. Z nabídky
Start
vyberte
Ovládací panely
>
Centrum sítí a sdílení
a v levém sloupci tohoto
okna klikn
ě
te na položku
Spravovat sí
ť
ová p
ř
ipojení
2. Pravým tla
č
ítkem myši klikn
ě
te na ikonu
P
ř
ipojení k místní síti
a vyberte
Vlastnosti
3.
Z nabídky vyberte položku
Protokol sít
ě
Internet (TCP/IP)
a klikn
ě
te na
Vlastnosti
4. V novém okn
ě
zvolte položky
Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky
a
Získat
adresu serveru DNS automaticky
(jedná se o výchozí nastavení sí
ť
ové karty ve Windows)
5. Správnost p
ř
ipojení ov
ěř
te p
ř
íkazem
ping
. Spus
ť
te program
P
ř
íkazový
ř
ádek (Start > Programy
> P
ř
íslušenství > P
ř
íkazový
ř
ádek)
. Zadejte
ř
et
ě
zec “
“ a stiskn
ě
te
Enter
Page 5 / 12
Výhradní dovozce produkt
ů
Tenda do
Č
R
INTELEK, spol. s r.o., Vlárská 22, P.O.BOX 214, 658 14 Brno, support@intelek.cz
www.tenda.cz
UŽIVATELSKÝ MANUÁL
I
NSTALACE A NASTAVENÍ ROUTERU
1.
Do CD/DVD mechaniky vašeho po
č
íta
č
e vložte p
ř
ibalené instala
č
ní CD.
2. Instala
č
ní program se spustí automaticky. Pokud se aplikace nespustí, z instala
č
ního CD spus
ť
te program
setup.exe
(Nabídka
Start > Spustit…
, zadejte
ř
et
ě
zec “
D:\setup.exe
“ (kde “D“ je písmeno vaší
CD/DVD mechaniky) a klikn
ě
te na tla
č
ítko
OK
.
3.
Na úvodní uvítací obrazovce klikn
ě
te na tla
č
ítko
Start
.
Obr. 1.1 – Uvítací obrazovka
4.
Na následující obrazovce zvolte
jazykovou mutaci
, pop
ř
. zapnutí (ON)/vypnutí (OFF) doprovodných
zvuk
ů
p
ř
i instalaci. Pokra
č
ujte tla
č
ítkem
Next (Další)
.
Obr. 1.2 – Volba jazyka a doprovodných zvuk
ů

Rate

4.5 / 5 based on 2 votes.

Popular Tenda Models

Bookmark Our Site

Press Ctrl + D to add this site to your favorites!

Share
Top